Przewóz towarów w ruchu krajowym i w ruchu międzynarodowym wymaga wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia. Polisą obowiązkową jest OC, czyli odpowiedzialność cywilna obowiązująca wszystkich posiadaczy samochodów. Dodatkowym a zarazem dobrowolnym ubezpieczeniem jest OCP przewoźnika dedykowane wszystkim firmom transportowym. Jest to korzystne rozwiązanie zarówno dla branży transportowej i kontrahentów powierzających swoje towary do przewozu. Polisa OCP obowiązuje od chwili przyjęcia ładunku przez przewoźnika, aż do czasu jego przekazania uprawnionemu odbiorcy.

OCP przewoźnika – co powinno zawierać?

Czy ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.chrzaszcz.com.pl/ocp-przewoznika/ jest tylko ochroną towaru w przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń? To zabezpieczenie również w sytuacjach opóźnień w dostawie, jeżeli dojdzie do takich zdarzeń właściciel firmy przewozowej posiadający polisę OCP będzie zwolniony z wypłaty odszkodowania kontrahentowi. Taki obowiązek będzie ciążył na ubezpieczycielu. Aby uzyskać pełniejszy zakres ubezpieczenia, warto pomyśleć o jego rozbudowaniu co zapewni bardziej rozległą ochronę ładunku. Jest to ważne w momencie ustalania zarówno przyczyny uszkodzenia lub zniszczenia ładunku oraz jego rozmiarów.

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Przewoźnik przejmuje odpowiedzialność za transportowany ładunek na zasadach wskazanych w ustawie o prawie przewozowym. Jeśli dojdzie do uszkodzenia towaru lub jego zniszczenia właścicielowi ładunku zostanie wypłacone odszkodowanie. Ale szkoda musi spełniać kryteria zawarte w polisie OCP przewoźnika, która określa podstawy do uznania roszczenia i wykluczenia, które mogą spowodować nie wypłacenie odszkodowania. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej która jest jej górną granicą.

Podejmując decyzję o zawarciu umowy ubezpieczeniowej OCP przewoźnika ttps://www.fullpolisa.pl/, trzeba wybrać taką polisę, która pokryje również koszty przechowywania towaru w przypadku awarii pojazdu. Warto pomyśleć o zawarciu w polisie rozszerzenia w przypadku przewożenia na przykład żywych zwierząt, leków czy towarów niebezpiecznych. Każde ubezpieczenie OCP powinno być dopasowane do konkretnego przewoźnika i rodzaju przewożonych ładunków, dopiero wtedy ochrona będzie skuteczna.

Zakres ubezpieczenia OCP przewoźnika można rozszerzyć o następujące szkody:

  • Powstałe podczas załadunku oraz rozładunku towaru.
  • Spowodowane przez podwykonawców.
  • Uszkodzenie lub utrata towaru wskutek rabunku lub rozboju.
  • Zaistniałe w czasie postoju w miejscach niestrzeżonych.
  • Wynikające z awarii agregatu chłodniczego.
  • Wynikające z niedbalstwa.

Na rynku jest wiele ofert OCP przewoźnika, ale mogą się one różnić zakresem ubezpieczenia, dlatego przed ostatecznym wyborem warto zapoznać się z kilkoma produktami. Polisa OCP zawiera dane przewoźnika oraz ubezpieczyciela, okres jej obowiązywania a także zakres terytorialny (krajowy, międzynarodowy). Inne zapisy to zakres ochrony ubezpieczenia oraz czy jest to polisa nowa czy wznawiana.

Ważne! Przewoźnik musi mieć świadomość, że suma gwarancyjna powinna pokrywać wartość przewoźnego towaru w jednym transporcie lub liście przewozowym. Zdarza się, że ubezpieczyciele proponują przewoźnikowi jego udział w likwidacji szkody, czyli tzw. franszyzę reedukacyjną. Co to daje firmie transportowej? Poniesienie część kosztów w przypadku uszkodzenia ładunku a skutkuje zapłaceniem niższej składki.

Gdzie kupić dobrze dopasowane ubezpieczenie OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-oc-i-ocp-przewoznika/swiebodzin/ najlepiej wykupić u pośrednika ubezpieczeniowego, ponieważ jest to dodatkowa opcja i można wynegocjować lepszy zakres ochrony i atrakcyjniejszą cenę. Bardzo ważna dla firmy transportowej oraz właściciela ładunku jest ochrona towaru na wypadek uszkodzenia, utraty, kradzieży, pożaru, opóźnienia dostawy.
ocp polisa ŚwiebodzinInformacje niezbędne do zawarcia odpowiedniej polisy OCP przewoźnika to kierunek przewozu, ilość samochodów które będą transportowały towar. Dla ubezpieczyciela ważną informacją jest także dotychczasowa historia ubezpieczeniowa, czyli ilość szkód, za które zostało wypłacone odszkodowanie. A także wartość przychodów osiągniętych przez firmę transportową w ostatnim roku obrotowym. Kalkulując składki należy podać rodzaj towarów jakie będą przewożone w ciągu trwania ubezpieczenia, czyli 12 miesięcy oraz jaka jest przewidywana wartość transportowanych ładunków. Przewoźnik zawierając umowę ubezpieczeniową OCP musi okazać zezwolenie na wykonywani takiego przewozu.

Wyłączenia ochrony ubezpieczyciela w polisie OCP przewoźnika

Ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest dobrowolne i nie mają tutaj zastosowania przepisy prawne, ale regulacje ustalone przez danego ubezpieczyciela. Powoduje to, że każda polisa ubezpieczeniowa może obejmować inny zakres ochrony i wyłączenia, a te różnice często są znaczące. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają z ochrony cenne działa sztuki, żywe zwierzęta, materiały niebezpieczne i leki. Dlaczego? Ponieważ ich przewożenie wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia. Są to cenne rzeczy a ich uszkodzenie spowoduje dużą utratę na wartości. Przed zawarciem umowy na OCP przewoźnika https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/, trzeba dokładnie przeanalizować potrzeby firmy transportowej.

Witaminy D3

17 stycznia 2022