Jak notariusz ustala krąg spadkobierców: Notariusz może ustalić krąg spadkobierców na podstawie dokumentów zgromadzonych w związku z postępowaniem spadkowym, takich jak testament, umowa dziedziczenia, odpis aktu zgonu oraz ewentualne inne dokumenty potwierdzające związek pokrewieństwa z zmarłym. Jeśli dokumenty te nie wskazują jednoznacznie na osoby, które są spadkobiercami, notariusz może skorzystać z innych źródeł, takich jak rejestry stanu cywilnego, księgi wieczyste, spisy właścicieli nieruchomości itp.

Notariusz ma obowiązek ustalenia kręgu spadkobierców w postępowaniu spadkowym, aby wskazać osoby, które mają prawo do dziedziczenia po zmarłym oraz aby sporządzić protokół dziedziczenia, który stanowi podstawę do przeprowadzenia czynności prawnych związanych z dziedziczeniem.

Postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe to proces, który ma na celu ustalenie prawa do dziedziczenia po zmarłym oraz rozstrzygnięcie kwestii związanych z podziałem spadku. Postępowanie to prowadzi się przed sądem rejonowym, w miejscu ostatniego zamieszkania zmarłego.

Jak notariusz ustala krąg spadkobierców
Jak notariusz ustala krąg spadkobierców

W postępowaniu spadkowym sąd podejmuje decyzję dotyczącą spadku, na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony, w tym protokołu dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. Do dokumentów tych należą między innymi testament, umowy dziedziczenia, ewentualnie świadectwa spadkobierstwa, ewidencje majątku spadkowego i inne.

Sąd w postępowaniu spadkowym dokonuje ustalenia kręgu spadkobierców oraz określa sposób podziału spadku, jeśli nie został on już dokonany na mocy umowy. Jeśli w postępowaniu spadkowym pojawią się wątpliwości co do prawa do dziedziczenia, to sąd może powołać biegłego lub inny organ w celu przeprowadzenia dodatkowych badań.

Jakie potrzebne dokumenty do ustalenia spadku?

Aby ustalić spadkobierców i przeprowadzić postępowanie spadkowe, potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Oryginał odpisu aktu zgonu – dokument ten potwierdza faktyczne zgon osoby, po której nastąpiło dziedziczenie.
 2. Testament – jeśli zmarły sporządził testament, to jego oryginał jest jednym z najważniejszych dokumentów, które pozwalają ustalić, jakie osoby są spadkobiercami, jaki majątek spadkowy został pozostawiony oraz jakie są woli zmarłego dotyczące dziedziczenia.
 3. Umowy dziedziczenia – jeśli zmarły zawarł umowę dziedziczenia, to jest to dokument, który określa warunki dziedziczenia oraz osoby uprawnione do dziedziczenia.
 4. Dokumenty potwierdzające związek pokrewieństwa z zmarłym – są to różne dokumenty, takie jak akty urodzenia, małżeństwa lub rozwodu, które potwierdzają pokrewieństwo spadkobierców zmarłego.
 5. Dokumenty dotyczące majątku spadkowego – w postępowaniu spadkowym konieczne jest poznanie majątku zmarłego, a więc dokumenty dotyczące nieruchomości, rachunków bankowych, lokat, polis ubezpieczeniowych itp.
 6. Protokół dziedziczenia – dokument ten sporządza notariusz i zawiera wykaz osób, które są spadkobiercami oraz informacje dotyczące podziału spadku.
 7. Inne dokumenty – w niektórych przypadkach, w celu ustalenia kręgu spadkobierców lub majątku spadkowego, mogą być wymagane inne dokumenty, takie jak akt notarialny, umowy, umowy przedwstępne, świadectwa dziedziczenia, wyroki sądowe itp.

Dokumenty te są niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania spadkowego i ustalenia spadkobierców oraz majątku pozostawionego przez zmarłego.

Jakie są zasady otrzymania spadku?

Zasady otrzymania spadku reguluje Kodeks cywilny. Oto podstawowe zasady dotyczące dziedziczenia:

 1. Zasada dziedziczenia ustawowego – jeśli zmarły nie zostawił testamentu lub umowy dziedziczenia, to dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy. Zgodnie z nią, spadkobiercami są najbliżsi krewni zmarłego, np. dzieci, małżonek, rodzice, rodzeństwo i wstępni zmarłego.
 2. Zasada dziedziczenia testamentowego – jeśli zmarły sporządził testament, to to właśnie testament określa, kto dziedziczy i jakie majątek spadkowy zostaje przekazany.
 3. Zasada równej części – zgodnie z tą zasadą, spadkobiercy dziedziczą równe części majątku pozostawionego przez zmarłego. Oczywiście, tę zasadę można zmienić poprzez sporządzenie testamentu lub umowy dziedziczenia.
 4. Zasada uzupełnienia zachowku – zachowek to minimalna część spadku, do której mają prawo bliscy krewni zmarłego. W zasadzie, zmarły nie może pozbawić swych dzieci i małżonka prawa do zachowku. Zachowek stanowi połowę wartości dziedziczonej części, którą dzieci lub małżonek byliby uprawnieni otrzymać, gdyby zmarły nie zostawił testamentu lub umowy dziedziczenia.
 5. Zasada dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza – zgodnie z tą zasadą, spadkobiercy dziedziczą majątek, ale jednocześnie przejmują także długi pozostawione przez zmarłego tylko do wysokości wartości dziedziczonego majątku. Oznacza to, że spadkobiercy nie odpowiadają za długi zmarłego poza wartością dziedziczonego majątku.

Warto pamiętać, że dziedziczenie to złożony proces, a zasady dziedziczenia mogą być różne w zależności od sytuacji, np. w przypadku dziedziczenia nieruchomości lub w przypadku dziedziczenia przez osoby zmarłe przed zmarłym (tzw. dziedziczenie przez reprezentację). W przypadku wątpliwości co do dziedziczenia lub innych kwestii prawnych związanych ze spadkiem, warto skonsultować się z notariuszem  lub radcą prawnym.

 

Kancelaria Notarialna Pacuła
ul. Opoczyńska 4A lok. 5
02-526 Warszawa – Mokotów
22 121 67 85

Tatuaż Warszawa

21 lutego 2023

PCV spienione na wymiar

16 marca 2023